top of page

Certifikáty

Na základě rozvoje systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN ISO 45001:2018 vyhlašuji

Politiku integrovaného systému řízení:

Základní orientací společnosti v oblasti péče o jakost je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oboru staveb kanalizací, vodovodů a zdravotechniky, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

Ve vedení společnosti si uvědomujeme, že:

 • vedení společnosti je odpovědné za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému jakosti,

 • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému jakosti.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,

 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,

 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti,

 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,

 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,

 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

 

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,

 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,

 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,

 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle, environmentální programy a cílové hodnoty.

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice

 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či subdodávajících organizací

 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti

Společnost se dále zavazuje:

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti,

 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání

 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,

 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,

 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých dodavatelů,

 • trvale spolupracovat s obcemi v nichž realizuje svou činnost,

 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

 

Dne6.3.2020                                                           Jiří Horák – ředitel společnosti

certifikat_1.jpg
certifikat_2.jpg
bottom of page